Quran:

Memorization Revision Recitation
Surat Al Fajr ayah 01 – 10 Surat At Tin & Al Alaq  An Naba ayah 12 -21

Rules of Tajweed:

Rules of Noon Sakenah and Tanween:
  1. Idh’ har – page 14.